Kontakty

Kontakt na starších zboru:

Ľubomír Vyhnánek, 0905 928273, lvyhnanekkzraca.sk
Oliver Vyhnánek, 0905 246234, ovyhnanekkzraca.sk
Peter Kozár, 0908 390753, pkozarkzraca.sk
Tracy Lesan, 0904 283747, tlesankzraca.sk

Emailová adresa zboru:
zborkzraca.sk

Bankové spojenie:
BBAN: 3206759358/0200 (VÚB)
IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Variabilné symboly pre adresné príspevky:
VS=1 Bez určenia účelu
VS=2 Budova
VS=3 Mzda Peter Kozár
VS=4 Misijné účely
VS=5 Práca s deťmi
VS=6 Literatúra
VS=7 Prenájom priestorov
VS=8 Hudobná skupina
VS=9 Sociálny fond
VS=10 Podpora David Kostlán
VS=11 Podpora internship Rebecca Krátka
VS=20 Šport a hry