Naše poslanie

Naše poslanie vidíme v uctievaní Boha a praktickej službe ľuďom.

Chceme vytvoriť priestor, kde sa každý môže stretnúť s Bohom, s ľuďmi a so sebou samým.

Boh je láska. Tak ako my zažívame, že nás Boh miluje, chceme Jeho lásku šíriť ďalej. Ľuďom chceme prinášať evanjelium dobrú správu o Božej láske a záchrane a spoločne prehlbovať naše poznanie Boha tak, aby sa stal súčasťou nášho každodenného života.

Z tohto cieľa vyplývajú všetky naše aktivity:

obrazok_poslanie

Sme otvorené spoločenstvo a chceme vytvárať prostredie, kde bude každý cítiť prijatie. Preto náš zborový dom slúži na nedeľné bohoslužby, ale je otvorený aj pre rôzne aktivity komunitného charakteru počas celého týždňa.

Východiskom pri formulovaní nášho poslania sú dva biblické texty: Veľké prikázanie "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." (Mt 22,37-39) a Veľké poverenie "Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta." (Mt 28,19-20). Ich spojenie definuje pätoraké poslanie cirkvi:

1. Uctievanie - milovať Boha z celého srdca
2. Služba - milovať blížnych ako seba
3. Evanjelizácia - ísť a získavať učeníkov pre Krista
4. Spoločenstvo - krstiť a zapájať ďalších do spoločenstva Božej rodiny
5. Učeníctvo - učiť sa žiť ako Kristus