Nedeľné bohoslužby 13.9.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia.

Zmenou je, že by sme mali znova použiť šachovnicové sedenie - ľudia, ktorí nebývajú v spoločnej domácnosti by sedieť tak, aby ich od iných oddeľovalo aspoň jedno voľné miesto.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená dezinfekcia na ruky, použime ju,
 • všetci v miestnosti, s výnimkou detí do 3 rokov, budú mať na tvári rúška,
 • sedenie bude usporiadané šachovnicovo,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt.

Pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19, prosíme, aby ste zostali doma. Môžete sa k bohoslužbám pripojiť tak ako doteraz, za pomoci Youtube vysielania.

Pokiaľ sa pripájate z domu, pripojte sa o 10:00 na bohoslužby cez náš Youtube kanál.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní - Vyhnánkovci
 3. Kázeň - Peter Kozár: Voľná téma
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v miestnosti i na diaľku. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty