Nedeľné bohoslužby 20.9.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Novinkou je, že vznikol COVID semafor pre cirkevné spoločenstvá - nachádzame sa podľa neho v červenej fáze.

Zmenou je, že by sme mali kontrolovať príznaky respiračných ochorení pri vstupe, mali by sme kontrolovať správne nosenie rúška a vzájomné odstupy ľudí, ktorí nebývajú v jednej domácnosti. Ľuďom, ktorí aktívne vystupujú a slúžia druhým počas bohoslužieb, by sa mala pred začiatkom zmerať teplota.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená bezdotyková dezinfekcia na ruky - použime ju,
 • všetci v miestnosti, s výnimkou detí do 3 rokov, budú mať na tvári správne nasadené rúška - tak aby prekrývali ústa i nos,
 • sedenie bude usporiadané šachovnicovo - sadnime si tak, aby nás od tých, ktoré nebývajú s nami v spoločnej domácnosti oddeľovalo voľné miesto, a aby bolo voľné miesto pred nami,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt.

Pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19 alebo iného respiračného ochorenia, prosíme, aby ste zostali doma. Môžete sa k bohoslužbám pripojiť tak ako doteraz, za pomoci Youtube vysielania.

Pokiaľ sa pripájate z domu, pripojte sa o 10:00 na bohoslužby cez náš Youtube kanál.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní - Fusion
 3. Kázeň - Jaro Útly: Voľná téma
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v miestnosti i po domácnostiach, na diaľku. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty