Nedeľné bohoslužby 11.10.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Mali by sme mali kontrolovať príznaky respiračných ochorení pri vstupe, mali by sme kontrolovať správne nosenie rúška a vzájomné odstupy ľudí, ktorí nebývajú v jednej domácnosti. Ľuďom, ktorí aktívne vystupujú a slúžia druhým počas bohoslužieb, by sa mala pred začiatkom zmerať teplota. Na bohoslužbách nesmie byť súčasne viac ako 50 ľudí, čo nás ale momentálne neobmedzuje, pretože nás býva okolo 30.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená bezdotyková dezinfekcia na ruky - použime ju,
 • všetci v miestnosti, s výnimkou detí do 3 rokov, budú mať na tvári správne nasadené rúška - tak aby prekrývali ústa i nos,
 • sedenie bude usporiadané s dostatočnými odstupmi, pri sebe môžu sedieť len ľudia z jednej domácnosti,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt.

Pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19 alebo iného respiračného ochorenia, prosíme, aby ste zostali doma. Môžete sa k bohoslužbám pripojiť tak ako doteraz, za pomoci Youtube vysielania.

Pokiaľ sa pripájate z domu, pripojte sa o 10:00 na bohoslužby cez náš Youtube kanál.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní - Lesanovci
 3. Kázeň - David Kostlán: Nasledovať Ježiša ako... Tomáš
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v miestnosti i po domácnostiach, na diaľku. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Po bohoslužbách budeme mať od 11:20 zborové stretnutie s nasledujúcim programom:

 1. Čo nás ešte čaká tento rok
 2. Ako sa COVID prejavil na financovaní zboru
 3. Odovzdanie niektorých služieb
 4. Rôzne

Pokiaľ nebudete osobne na bohoslužbách a chceli by ste sa zúčastniť zborového stretnutia, bude možné sa pripojiť cez službu Jitsi Meet.