Modlitby za samospravne kraje

Milé sestry, milí bratia,

pozývame Vás k modlitbám za Bratislavský samosprávny kraj. Môžete sa modliť za témy uvedené nižšie sami doma alebo, ak chcete, môžete sa pripojiť k spoločným modlitbám cez aplikáciu Zoom.

Termín:  sobota dňa 5. 12. 2020 od 18:30 - 19:00 hod. 

Prihlasovacie údaje k aplikácii ZOOM:
Meeting ID: 728235064
Heslo: modlitby

 

Modlitebné predmety:

🙏 Za župana Juraja Drobu, aby bol múdry, rozhodoval sa správne a odvážne, aby svedomito spravoval zverené územie Bratislavského kraja, za jeho zdravie.

🙏 Za dobré vzťahy a spoluprácu predstaviteľov vlády a ústrednej štátnej správy a Bratislavskej župy, a tiež za spoluprácu medzi Bratislavskou župou, Hlavným mestom SR Bratislava, mestami a obcami, lebo spoločne môžu dosiahnuť oveľa viac pre dobro ľudí.

🙏 Za zamestnancov vo vedúcich pozíciách: za riaditeľku úradu, za riaditeľov odborov, riaditeľov škôl, riaditeľov kultúrnych a sociálnych zariadení, riaditeľov organizácií vykonávajúcich niektoré úlohy župy, aby boli múdri a odvážni, aby boli spravodliví k svojim podriadeným a svedomito spravovali zverené veci.

🙏 Za každého zamestnanca župy, aby robil rád svoju prácu a dostal aj morálnu odmenu v podobe pochvaly nadriadeného a kolegov, za dobré vzťahy a za pokoj na pracoviskách, za ochotu pomôcť ľuďom pri vybavovaní ich záležitostí, za pokojných a spokojných ľudí navštevujúcich úrady.

🙏 Za všetkých poslancov Bratislavského samosprávneho kraja, za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami, aby podporovali správne veci, aby vedeli rozlíšiť, čo je pre župu prospešné a čo nie a za múdrosť pri rozhodovaní.

🙏 Za všetky mestá a obce v Bratislavskom kraji, za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov, aby zveľaďovali zverené mestá a obce.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Bratislavskú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Bratislavský kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

 🙏 Za múdrosť pri rozhodovaní pre vedenie a poslancov aj administratívu samosprávy pri hľadaní správnych riešení a rozhodnutí s ohľadom na verejný prospech.

🙏 Za klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, o silu a zmocnenie k náročnej práci pre personál DSS a pre klientov slušné podmienky a ochranu pred pandémiou.

🙏 Za žiakov, študentov a zamestnancov župných škôl, za múdrosť pri znovu otváraní škôl a ochranu pred šírením pandémie v nich.

🙏 Za regionálne cesty a regionálnu dopravu, regionálne školy, zariadenia sociálnych služieb  pre ľudí so zdravotným postihnutím, rozvoj kultúry a cestovného ruchu, lebo to sú hlavné kompetencie žúp, teda aj Bratislavskej župy.

🙏 Za zastavenie šírenia korona vírusu. Za fungujúce strategické opatrenia ohľadom Covidu-19 v celej župe, za zdravotníkov v prvej línii a za zodpovedné správanie sa obyvateľstva.

🙏 Za Cirkev v Bratislavskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: “aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Bratislavského samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Bratislavskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6: “Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”