Ochrana osobných údajov (GDPR)

1. Kto vaše osobné údaje spracováva (Prevádzkovateľ)

Kresťanský zbor v Bratislave Rači, so sídlom Pri Šajbách 7559/1, 831 06 Bratislava, IČO: 30795214 (ďalej len Zbor) je cirkevnou organizáciou zaregistrovanou v Registri právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností Ministerstvom kultúry SR pod registračným číslom 308/1991/07-0003. Z pohľadu ochrany osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Koho osobné údaje spracovávame (Dotknutá osoba)

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Zbor spracováva vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ. Pre účely ochrany osobných údajov sú dotknutými osobami všetky fyzické osoby, ktoré:

  • sa prihlásia na webe kzraca.sk ako používatelia,
  • použijú na webe kzraca.sk kontaktný formulár,
  • zúčastňujú sa aktivít Zboru mimo online priestoru.

3. Aké osobné údaje spracovávame a prečo

V prípade, že ste prihlásení používatelia webu kzraca.sk spracovávame prihlasovacie meno používateľa, email a IP adresu. Prihlasovacie meno používateľa potrebujeme, aby sme mohli overiť, že sa prihlasujete skutočne vy. Email, aby sme vám mohli zaslať autentifikačné údaje. IP adresu zaznamenávame, aby sme mohli odlíšiť autorizované a neautorizované prístupy na web kzraca.sk.

V prípade, že nás kontaktujete pomocou kontaktného formulára na webe kzraca.sk spracovávame email a IP adresu. Email potrebujeme na to, aby sme vám mohli odpovedať. IP adresu zaznamenávame, aby sme mohli chrániť pred spamom.

V prípade, že sa zúčastňujete aktivít Zboru mimo online priestoru spracovávame meno, priezvisko, email a telefónne číslo, obrazovú a zvukovú reprezentáciu. Meno a priezvisko potrebujeme na identifikáciu konkrétneho človeka v rámci našich aktivít. Email potrebujeme na zasielanie oznamov. Telefónne číslo používame na zasielanie krátkych správ a kontaktovanie. Obrazovú a zvukovú reprezentáciu vašej osoby používame pri zaznamenávaní a vysielaní priamych prenosov našich aktivít.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, s výnimkou IP adresy, ktorú automatizovane získava webová stránka od vášho prehliadača.

4. Na akom právnom základe osobné údaje spracovávame

Právnym základom spracovávania vašich osobných údajov je zmluvný vzťah, v ktorom dobrovoľne prejavujete záujem o niektorú z našich služieb.

Právnym základom spracovávania obrazovej a zvukovej reprezentácie vašej osoby je váš súhlas.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú zákonom oprávnení ich spracúvať.

6. Kde sa budú osobné údaje spracovávať

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané len v krajinách Európskej únie a nebudú sa presúvať mimo tieto krajiny.

7. Aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

  • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté,
  • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
  • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8,
  • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť,
  • podať sťažnosť v Zbore a/alebo na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

  • zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu uvedenú v bode 9,
  • emailom zaslaným na adresu zodpovednej osoby uvedenej v bode 9.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Dĺžku potrebnosti osobných údajov určujú zákonné lehoty.

V prípade zrušenia záujmu o konkrétne služby, ktoré Zbor poskytuje prestaneme uchovávať vaše osobné údaje bezodkladne.

V prípade obrazovej a zvukovej reprezentácie vašej osoby v audiovizuálnom zázname je konečným termínom odvolanie vášho súhlasu.

V prípade osobných údajov získaných monitorovacími prostriedkami je lehota na uchovávanie 30 dní.

9. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov, je možné kontaktovať emailom na adrese osobneudaje@kzraca.sk alebo písomne na adrese Zboru: Kresťanský zbor v Bratislave Rači, Pri Šajbách 7559/1, 831 06 Bratislava.